Všeobecné obchodní podmínky 

Úvodní ustanovení 

1. Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností La Bottega Platnéřská s.r.o. (dále jen „provozovatel stránek“) a Vámi jako kupujícím jejích produktů – prvotřídních surovin, teplých jídel, vinných boxů a dárkových poukázek (dále jen „zboží“), případně příjemcem zboží, pokud se jedná o odlišné osoby. V případě, kdy budete mít k níže uvedenému textu nějaké otázky, neváhejte nás kontaktovat na telefonu +420 222 233 094 nebo na e-mailu: lafinestra@labottega.cz. 

2. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou platné pro všechno zboží a služby poskytované provozovateli. 

3. Tyto VOP jsou platné a účinné od 17.3.2020. 

I. Všeobecná ustanovení 

1. Společnost La Bottega Platnéřská s.r.o., se sídlem Kubelíkova 29/1189, 130 00 Praha 3, IČ: 24167843, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 184954 (dále jen „BdF“) je prodávajícími prvotřídních produktů, teplých jídel, vinných boxů a dárkových poukázek (dále jen „zboží“). 

2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi společností BdF jako prodávajícími a kupujícím, popř. třetí osobou, v jejíž prospěch je zboží objednáno. Veškeré takové smluvní vztahy se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. 

II. Vymezení pojmů 
Prodávající (BdF) - je společnost, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. 

Kupující – 

(i) kupujícím může být spotřebitel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti; je to fyzická či právnická osoba, která zboží kupuje za jiným účelem než pro podnikání s tímto zbožím; 

(ii) kupujícím může být také podnikatel, který zboží kupuje za účelem svého podnikání s tímto zbožím. 

Příjemce zboží - je jím buď přímo kupující, nebo třetí osoba, v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena a ta s ní projevila souhlas, příp. třetí osoba, které kupující svá práva a povinnosti ze smlouvy postoupila. 

Uzavření smlouvy - objednávka kupujícího je návrhem smlouvy a samotná smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (potvrzením objednávky ze strany prodávajícího včetně upřesnění částky); od tohoto okamžiku mezi prodávajícím a kupujícím vznikají vzájemná práva a povinnosti; je-li smlouva uzavřena ve prospěch třetí osoby, ta se stává oprávněnou až okamžikem, kdy se smlouvou projeví souhlas. Dokud třetí osoba neprojeví souhlas, smlouva vyvolává účinky jen mezi smluvními stranami, které ji uzavřely - do té doby má právo na plnění ta smluvní strana, která plnění ve prospěch třetí osoby vyhradila (totéž platí, pokud třetí osoba souhlas odepřela). 

Zboží – prvotřídní produkty, teplá jídla, vinné boxy, dárkové poukázky, nabízené prodávajícím na internetových stránkách prodávajícího https://labottegadifinestra.apetee.com/obchod. 

III. Objednávka zboží 

1. Kupující objednává zboží na internetových stránkách prodávajícího https://labottegadifinestra.apetee.com/obchod. Objednávka kupujícího je návrhem smlouvy a samotná smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího s tímto jeho návrhem (potvrzením objednávky ze strany prodávajícího se zasláním finální kalkulace na požadovanou objednávku). 

2. Odesláním objednávky (tj. návrhu smlouvy) kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí. Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. 

3. Odesláním objednávky (tj. návrhu smlouvy) kupující stvrzuje, že všechny údaje, které v objednávce uvedl, jsou pravdivé. Prodávající neodpovídá za nedoručení zboží kupujícímu, bylo-li důvodem nedoručení uvedení špatných údajů kupujícím. 

4. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou zobrazeny na internetových stránkách https://labottegadifinestra.apetee.com/obchod

5. Kupující může zboží zakoupit a vyzvednout si je osobně v provozovně BdF na adrese Praha 1, Platnéřská 11. Způsob doručení vybere kupující v objednávce. 

6. Neuhrazená objednávka je po uplynutí pěti dní stornována. 

IV. Cena a platební podmínky 

1. Cena zboží 

Cena zboží je uvedena na internetových stránkách prodávajícího a dle konkrétní uzavřené smlouvy je vždy uvedena v objednávce zboží. Cena se uvádí včetně příslušné sazby DPH. Může být kupujícím uhrazena pouze způsoby, které jsou pro jednotlivé zboží nabízeny na internetové adrese https://labottegadifinestra.apetee.com/obchod (tj. platební kartou, bankovním převodem, dobírkou a při osobním odběru v hotovosti). Platba musí být provedena v českých korunách. 

Je možné učinit objednávku v minimální hodnotě 500,- Kč. 

2. Cena za dopravu 

K ceně zboží budou připočteny náklady za doručení zboží dle výběru učiněného v objednávce. Standardní poplatek za doručení objednávky je 150 Kč. 

Zboží bude doručováno ve lhůtách zveřejněných na internetových stránkách BdF. 

V. Odstoupení od smlouvy 

Kupující může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí Prodávajícímu, např. elektronicky na emailovou adresu lafinestra@labottega.cz nebo telefonicky na tel. +420 222 233 094 a to za podmínek stanovených zákonem. 

a) Právo Kupujícího na odstoupení
Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že Prodávající nesplní smluvené či garantované podmínky dodání zboží a dále v případě neodstranitelných vad zboží (§2106 OZ odst. 1 písmeno d) OZ) 

Podle ustanovení §1840 písmeno g) OZ, na smlouvy o dodávce Zboží tj. potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby do spotřebitelovy domácnosti nebo do jiného místa, které spotřebitel určil, se nevztahují ustanovení nového Občanského zákoníku o spotřebitelských smlouvách, proto Kupující nemůže od smlouvy na dodávku Zboží odstoupit z důvodů uvedených v §1829 a násl. OZ. 

b) Právo Prodávajícího na odstoupení Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží (okamžitá nemožnost plnění) nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale Prodávající vždy povinen kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. 

VI. Záruka za zboží a reklamace 
1. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, má Zákazník právo tuto vadu reklamovat. Při prodeji zboží zákazníkům Dodavatel odpovídá za to, že zboží má požadovanou jakost, množství, míru a hmotnost. Zboží musí být bez vad a musí odpovídat obecně platným normám. 

Záruční doba Zboží je Dodavatelem poskytována do konce expirační doby uvedené na každém jednotlivém výrobku výrobcem Zboží. 

2. Lhůty pro uplatnění reklamace: Dodavatel odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí Zboží a za vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době. Reklamaci na dodané množství Zboží je nutno uplatnit u Dodavatele nejpozději při předání Zboží. Zákazník nemůže uplatnit práva z vadně dodaného Zboží, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat při převzetí zboží (např. viditelně poškozený obal či viditelně chybějící množství zboží atd.) 

Vady Zboží určeného k rychlé spotřebě musí zákazník reklamovat nejpozději následující den po koupi resp. po převzetí Zboží. 

3. Je-li kupující podnikatel, který zboží kupuje v rámci své podnikatelské činnosti, řídí se uplatnění vad zboží příslušnými ustanoveními zák. č. 89//2012 Sb., občanský zákoník. 

4. Prodávající reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího řádného uplatnění, vyřídí. Pro případ zamítnutí reklamace prodávající kupujícímu vydá písemné odůvodnění (přičemž písemnou formou se pro účely reklamačního řízení rozumí i emailová forma). 

VII. Ochrana osobních údajů 
1. Učiněním objednávky v souladu s těmito VOP kupující vyslovuje souhlas s tím, aby v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 a násl. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, provozovatel zpracovával a shromažďoval osobní údaje kupujícího v tomto rozsahu: jméno, příjmení, bydliště a jeho e-mailovou adresu, příp. jím uvedenou jinou kontaktní adresu. 

2. Poskytnuté osobní údaje kupujícího je prodávající oprávněn zpracovávat a shromažďovat za účelem nabízení obchodu a služeb poskytovaných nebo zprostředkovávaných provozovatelem. Podrobnosti o e-mailové adrese je provozovatel dále oprávněn zpracovávat a shromažďovat i pro potřeby šíření obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění. 

3. Kupující je oprávněn kdykoliv svůj souhlas se zpracováním jeho osobních dat dle tohoto článku VOP kdykoliv písemnou nebo elektronickou formou odvolat. 


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REZERVACE

ÚVODNÍ INFORMACE

Provedením rezervace potvrzujete, že jste tyto podmínky četli, porozuměli jejich obsahu, nemáte k nim výhrady a vyslovujete s nimi souhlas; současně se podmínky stávají smluvním ujednáním mezi Vámi a společností LA BOTTEGA PLATNÉŘSKÁ s.r.o., IČO: 24167843, se sídlem: Praha 3, Žižkov, Kubelíkova 1189/29, PSČ 130 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 184954 (dále jen “Společnost”).

Rezervační služby Společnosti umožňují provedení snadné a rychlé rezervace v restauraci provozované Společností, a to prostřednictvím internetových stránek lbdf.lacollezione.cz (resp. www.labottegadifinestra.apetee.com, dále jen “Internetové stránky”).

Jakýmkoliv používáním Internetových stránek, zejména však provedením rezervace, dáváte souhlas s podmínkami, jakož i se zákonnými požadavky týkajícími se ochrany osobních údajů.

PRAVIDLA REZERVAČNÍCH SLUŽEB SPOLEČNOSTI

1) Provedení rezervace

Společnost přijímá rezervace každý den, včetně státních svátků a to v období mezi 08:00 hod a 22:00 hod.

Postup pro vytvoření rezervace je následující:

Krok 1: Uživatel načte rezervační formulář na www.labottegadifinestra.apetee.com

Krok 2: Uživatel zadá počet osob, datum a čas rezervace

Krok 3: Společnost následně potvrdí platnost rezervace zasláním zprávy na email uživatele jím uvedený

2) Platnost a zrušení rezervace

Rezervace je přenosná, tzn. rezervace mohou využít i jiné osoby ve vztahu k uživateli. Využít rezervaci je možné jednorázově, prvním příchozím na tuto rezervaci. Provedenou rezervaci lze zrušit.

OSOBNÍ ÚDAJE

Ochrana osobních údajů poskytnutých, jež Společnost v této souvislosti zpracovává, se řídí samostatnými podmínkami stanovenými v „Pravidlech na ochranu osobních údajů“ dostupným zde.

INTERNETOVÉ STRÁNKY

www.labottegadifinestra.apetee.com

Společnost vyvine maximální úsilí k tomu, aby veškeré informace uvedené na Internetových stránkách byly vždy aktuální, pokud se i přesto vyskytne při poskytnutí některé informace nepřesnost, Společnost se předem za takové nedopatření omlouvá.

Všechny materiály a informace obsažené na Internetových stránkách jsou ve výlučném vlastnictví Společnosti, která si k jejich obsahu vyhrazuje veškerá práva. Na Internetových stránkách může být rovněž zobrazena propagace poskytovaných služeb či produktů Společnosti či jejích smluvních partnerů.

Materiály a texty obsažené na Internetových stránkách mohou být měněny, publikovány nebo jinak distribuovány pouze s předchozím souhlasem Společnosti, kdy Společnost si zároveň vyhrazuje právo provádět jejich změny a úpravy kdykoliv to bude považovat za vhodné a to bez jakéhokoliv předchozího upozornění. Veškeré změny podmínek Společnosti nabudou účinnosti 7 dnů ode dne jejich zveřejnění na Internetových stránkách.

PODNĚTY

Společnost LA BOTTEGA PLATNÉŘSKÁ s.r.o. si váží jakéhokoliv názoru, podnětu či zpětné vazby svých klientů, které je možné zasílat na emailovou adresu: lafinestra@labottega.cz. Společnost si zároveň vyhrazuje právo zaslané příspěvky citovat dle svého uvážení, a to i bez uvedení jména odesílatele.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 20. 8. 2018.
Datum poslední aktualizace: 20. 8. 2018

LA BOTTEGA PLATNÉŘSKÁ s.r.o.